Năm học 2020-2021, Liên đội tiếp tục thực hiện và duy trì tốt phong trào quyên góp Kế hoạch nhỏ với việc vừa giáo dục đội viên biết tiết kiệm và tận dụng những vật dụng đã qua sử dụng; vỏ bia lon, giấy, chai nhựa,... để góp lại cho Liên đội. Mặt khác có thêm nguồn kinh phí để hoạt động và xây dựng công trình măng non.

Kết quả đợt 1 thu được: 510kg giấy và 6.329 vỏ lon. Thu về hơn 2 triệu đồng và khen thưởng 5 chi đội: 9.1; 6.3; 8.1; 9.3; 6.1.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: