MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Đoàn viên học sinh

Tiết mục nhảy của học sinh 6.4

Tiết mục nhảy của học sinh 6.4