Năm học 2020-2021, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tham gia ĐHĐK tỉnh với 3 VĐV (100m nam và 02 nhảy cao nữ). Kết quả đạt một HCB nội dung nhảy cao nữ.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: