Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đởi, trong chuỗi các hoạt động Liên đội đã phối hợp với thư viện tổ chức quyên góp sách trong giờ chào cờ. Đây là một trong những hoạt động hàng năm của Liên đội thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần vào phong trào đọc sách của học sinh và giáo viên.

Kết quả thu được: 284 quyển sách, truyện các loại. Khen thưởng 5 chi đội tiêu biểu: 7.4; 9.3; 8.1; 6.6; 6.2.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: